Contacts

Head office address

13 Republic Square, corner of Nazarbayev Ave., Almaty city

Phones

Mail

Find an office nearby

• 13 Republic Square
• 4 Zharokov st.
• 19 Kaldayakov st.
• 9 B Seifullin st.
• Talgar, 104 Konaev st.
• Kaskelen, 39 A Tole Bi st.
• Otegen batyr village, 101 Zhansugurov st.
• 56 Bogenbai Batyr Ave.
• 5 D Sauran st.
• 19 Momyshuly Ave.
• 19 Republic Ave.
• 219 Ualikhanov st.
• 36 A Ryskulov st.
• 36/4 Abdirov Ave.
• 53 A Dyusembekov st.
• 76 Abilkayir Khan Ave.
• 38 Samal microdistrict
• 94 Chekhov st.
• 2 Ilyasov st.
• 23 Mukhamedkhanov st.
• 52 Nazarbayev Ave.